ඔන්න ඉතින් ඔක්තොම්බර් 1 කියන්නෙ ලෝක ළමා දිනයනෙ. ළමයින් වෙනුවෙන් ලෝකය පිලිගත් දවස. ඒ උනත් මෙ දවසෙත් ළමයින්ට කොයි තරම් දුක් විදවන්නට සිද්ද වෙන්න අතිද?ළමයින් ගෑන හිතන මේ දවසෙදිත් මෙ පුන්ච් මිතුරො අන්නුන්ට බෑල මෙහෙවරකම් කරන්න අතිද? ඔබත් හිතන්න මේ ගෑන, හිතන්න පොඩි දරුවන් සෙල්ලම් බඩු නෙමෙයි කියලා,පුලුවන් හෑම වෙලාවෙම ඔවුන්ට ඔවුන්ගෙ නිදහස ලබා දෙන්න කරුණික වෙන්න! ලෝක ළමා දිනයෙදි පමණක් නොව පුලුවන් හෑම අවස්තාවකදිම!!!!!

Advertisements