අද වන විට ලෝකයේ මෘදුකාoග ලක්ෂ ගනනක් බිහිවී ඇත. ඒ අතරින් අපට වැදගත්ම මෘදුකාoග කිහිපයක් මෙම ලිපියේ දැක්වේ.

firefox

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

IDM

www.internetdownloadmanager.com/

KMP

kmplayer.en.softonic.com

VLC

www.videolan.org/vlc/

Avast

www.avast.com/

Avira

www.avira.com/en/avira-free-antivirus

Advertisements